Plenary #10

28 Nov 2017
15:45 - 16:30

Plenary #10

Keynote: Coro Strandberg, Strandberg Consulting